• За Контакт 0888 810 810
  • vcp.office@isu.bg
  • гр. Варна, бул. Вл.Варненчик №186, Мол Варна, ет.3, офис 3,05

Category: Новини

ИСУ Инвест > Новини

Обявление на инвестиционно предложение по чл. 95 ЗОСС

„ИСУ ИНВЕСТ” ЕАД, ЕИК203334911, със седалище и адрес на управление- град София, ул.“20-ти април“№6, представлявано от изпълнителния си директор Младен Нейков Вълчев, уведомява обществеността за следното инвестиционно предложение: Изграждане на жилищен комплекс от затворен тип с наименование “ВАРНА СИТИ ПАРК ЮГ +”, в УПИ VIII 538 “за жил. строителство“ /ПИ10135.3514.814/, кв. 22 по плана на […]

„ИСУ ИНВЕСТ“ ЕАД, гр. София внесе в КЕВР

„ИСУ ИНВЕСТ“ ЕАД, гр. София внесе в КЕВР за одобряване бизнес план за дейността доставяне на вода на потребителите /минерална вода с питейни качества за питейно-битови нужди/ на територията на жилищен комплекс „Варна Сити Парк Юг“, гр. Варна за периода 2017 – 2021 г.